Xem chơi: Thành phố được xây bằng triệu cây tăm

Các bạn đang ngồi trước máy computer phải không? hãy thử xem nhé:
-Nhấc chân phải lên khỏi mặt đất và khua chân theo vòng tròn thuận kim đồng hồ
-Trong khi đó cụ dùng tay phải viết lên không khí chữ số 6. Kết quả là…..chân bạn sẽ tự nhiên quay ngược chiều lại!!!
Việc này xảy ra ngoài ý muốn. Đừng phí công vô ích mà chống lại, bộ não đã được định như vậy  rồi!
*************************** *****************************************************
A man in Syracuse,  NY

Mr. Stan Munro works with Toothpicks..!

http://groups.yahoo.com/group/babes_in_blue


A miniature city made out of millions of toothpicks

It took Stan Munro (38) 6 years to build this toothpick city. He used 6 million toothpicks and 170 litres of glue. He can spend until 6 months to create a building and each of his creations is built to 1:164 scale. He works at the  Museum  of  Science  and Technology in Syracuse,  New York  ( USA ). Look at the amazing works of one of the most patient men in the world.


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join

http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join


http://groups.yahoo.com/group/alpha-Q/join

http://geo.yahoo.com/serv?s=97359714/grpId=15065756/grpspId=1705047754/msgId=2550/stime=1252922453/nc1=1/nc2=2/nc3=3And we were just picking our teeth

Các bạn đang ngồi trước máy computer phải không? hãy thử xem nhé:
-Nhấc chân phải lên khỏi mặt đất và khua chân theo vòng tròn thuận kim đồng hồ
-Trong khi đó cụ dùng tay phải viết lên không khí chữ số 6. Kết quả là…..chân bạn sẽ tự nhiên quay ngược chiều lại!!!
Việc này xảy ra ngoài ý muốn. Đừng phí công vô ích mà chống lại, bộ não đã được định như vậy  rồi!
***************************

Tags:

Leave a Reply