Trang chủ Saturday, January 25th, 2020

Thương Tiếc

[ Tuesday, 26 January, 2010 ]

Trên thế gian sao có những người tài giỏi như tác giả bài thơ sau đây:

Chắc là ông Mạc Đĩnh Chi đầu thai về làm ông này.

Goi quý vị bài thơ thuộc loại Siêu thơ*: (St – VuiCuoi)

THƯƠNG TIẾC

Cách 1.- Đọc Xuôi:                                                               Cách 2.– Đọc Ngược:

Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.                                         Trang đài rụng liễu xót lòng thương.

Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !                                          Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !

Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,                                Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,

Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !                                             Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !

Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,                                        Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,

Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !                                      Nguyệt khuất, mây mờ, lạnh khói sương.

Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,                                  Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.

Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !                                  Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !

Cách 3.- Bỏ 2 chữ đầu trong                                                  Cách 4.– Bỏ 2 chữ đầu trong mỗi câu

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :                                                             của Bài Đọc Ngược.

Lệ thảm khóc hồn oan                                                            Rụng liễu xót lòng thương

Đời xuân mộng dở dang                                                         Thân chìm đắm sắc hương

Lạnh mờ mây khuất nguyệt                                                    Lỡ duyên buồn trách lược

Sầu rũ phiếm rơi  đàn                                                              Vùi phận tủi hờn gương

Tủi phận vùi son phấn                                                             Phiếm rũ sầu mưa gió

Buồn duyên lỡ đá vàng                                                           Mây mờ lạnh khói sương

Đắm chìm thân mệnh bạc                                                       Mộng xuân đời rữa nát

Xót liễu rụng đài trang!                                                           Khóc thảm, lệ tình vương !

Cách 5 .- Bỏ 3 chữ đầu trong                                                Cách 6.- Bỏ 3 chữ đầu trong

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :                                           mỗi câu của Bài Đọc Ngược:

Thảm khóc hồn oan                                                                Liễu xót lòng thương

Xuân mộng dở dang                                                               Chìm đắm sắc hương

Mờ mây khuất nguyệt                                                            Duyên buồn trách lược

Rũ phiếm rơi  đàn                                                                    Phận tủi hờn gương

Phận vùi son phấn                                                                  Rũ sầu mưa gió

Duyên lỡ đá vàng                                                                   Mờ lạnh khói sương

Chìm thân mệnh bạc                                                              Xuân đời rữa nát

Liễu rụng đài trang                                                                Thảm lệ tình vương

Cách 7 .- Bỏ 3 chữ cuối trong                                               Cách 8 .- Bỏ 3 chữ cuối trong

mỗi câu của Bài Đọc Xuôi :                                          mỗi câu của Bài Đọc Ngược:

Vương tình lệ thảm,                                                               Trang đài rụng liễu

Nát rữa đời xuân                                                                    Bạc mệnh thân chìm

Sương khói lạnh mờ,                                                             Vàng đá lỡ duyên

Gió mưa sầu rũ                                                                       Phấn son vùi phận

Gương hờn tủi phận,                                                              Đàn rơi phiếm rũ

Lược trách buồn duyên                                                          Nguyệt khuất mây mờ

Hương sắc đắm chìm                                                             Dang dỡ mộng xuân

Thương lòng xót liễu                                                             Oan hồn khóc thảm

Cách 9 .- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của                          Cách 10.- Bỏ 3 chữ cuối trong mỗi câu của

Bài đọc Xuôi, hưng đọc từ dưới lên :                                  Bài Đọc Ngược, nhưng đọc từ dưới lên

Thương lòng xót liễu                                                             Oan hồn khóc thảm

Hương sắc đắm chìm                                                             Dang dỡ mộng xuân

Luợc trách buồn duyên                                                          Nguyệt khuất mây mờ

Gương hờn tủi phận                                                               Đàn rơi phiếm rũ

Gió mưa sầu rũ                                                                      Phấn son vùi phận

Sương khói lạnh mờ                                                              Vàng đá lỡ duyên

Nát rữa đời xuân                                                                    Bạc mệnh thân chìm

Vương tình lệ thảm                                                                Trang đài rụng liễu.

Cách 11 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi câu                                Cách 12 .- Bỏ 4 chữ đầu trong mỗi

của Bài Đọc Xuôi :                                   câu của Bài Đọc Ngược:

Khóc hồn oan                                                                        Xót lòng thương

Mộng dở dang                                                                       Đắm sắc hương

Mây khuất nguyệt                                                                 Buồn trách lược

Phiếm rơi đàn                                                                        Tủi hờn gương

Vùi son phấn                                                                         Sầu mưa gió

Lỡ đá vàng                                                                            Lạnh khói sương

Thân mệnh bạc                                                                      Đời rữa nát

Rụng đài trang                                                                      Lệ tình vương

Cách 13 .- Đọc xuôi như thơ tự do :                                    Cách 14.- Đọc ngược như thơ tự do

Vương tình.                                                                           Trang đài …

Lệ thảm.                                                                                Rụng liễu …

Khóc hồn oan!                                                                      Xót lòng thương!

Nát rữa.                                                                                 Bạc mệnh …

Đời xuân.                                                                              Thân chìm …

Mộng dở dang!                                                                     Đắm sắc hương!

Sương khói.                                                                          Vàng đá …

Lạnh mờ.                                                                              Lỡ duyên …

Mây khuất nguyệt!                                                               Buồn trách lược!

Gió mưa.                                                                               Phấn son …

Sầu rũ.                                                                                  Vùi phận …

Phiếm rơi đàn!                                                                      Tủi hờn gương !

* * *                                                                                     * * *

Gương hờn.                                                                          Đàn rơi …

Tủi phận.                                                                              Phiếm rũ …

Vùi son phấn!                                                                       Sầu mưa gió!

Lược trách …                                                                       Nguyệt khuất …

Buồn duyên …                                                                     Mây mờ …

Lỡ đá vàng!                                                                          Lạnh khói sương!

Đắm chìm …                                                                        Dang dở …

Thân mệnh bạc!                                                                    Mộng xuân …

Hương sắc.                                                                            Đời rữa nát!

Thương lòng.                                                                        Oan hồn …

Xót liễu.                                                                               Khóc thảm…

Rụng đài trang!                                                                     Lệ tình vương!

* * *                                                                                      * * *

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC”  SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ TỨ TUYỆT:

Bài Tứ  Tuyệt 1:                                                                 Bài Tứ Tuyệt 2:

Xót phận duyên rơi.. rụng đá vàng !                                    Đời xuân. chìm đắm mộng đài trang !

Đời xuân sầu đắm tủi hồn oan                                            Lệ thảm hờn duyên trách dỡ dang.

Sắc hương rữa nát vùi son phấn,                                        Lược khóc gương buồn vương mệnh bạc,

Nguyệt rũ hờn mây lỡ phiếm đàn !                                    Gió mưa tình lạnh, tủi hồn oan !

* * *                                                                                    * * *

Lược trách tình gương vương mệnh bạc !                          Sắc hương rữa nát vùi son phấn!

Gió mưa chìm lạnh liễu đài trang.                                      Xót phận thân rơi rũ phiếm đàn.

Lòng thương mộng khuất mờ sương khói,                         Lòng thương liễu khuất mờ sương khói,

Lệ thảm buồn thân khóc dỡ dang!                                      Nguyệt rụng sầu mây lỡ đá vàng

Bài Tứ  Tuyệt 3:                                                                Bài Tứ Tuyệt 4:

Đời xuân mộng rữa đắm hồn oan!                                     Nguyệt khuất thân chìm mệnh dở dang!

Mệnh bạc tình vương khóc dở dang.                                 Xuân buồn lệ thảm rữa hồn oan,

Lược trách gương sầu hương sắc rũ,                                 Sắc vương phận bạc vùi son phấn.

Gió mưa chìm lạnh phiếm rơi đàn!                                   Lược khóc hờn gương lạnh phiếm đàn!

* * *                                                                                   * * *

Thương lòng nguyệt khuất mờ sương khói,                      Sương khói mờ mây rơi rụng liễu!

Xót phận hờn mây lỡ  đá vàng.                                          Mưa sầu gió trách rũ đài trang,

Phấn nát son vùi thân liễu rụng                                        Xót hương mộng nát tình duyên đắm.

Buồn duyên lệ thảm tủi đài trang!                                   Đời tủi lòng thương lỡ đá vàng!

Bài Tứ  Tuyệt 5:                                                               Bài Tứ Tuyệt 6:

Hồn oan mệnh bạc xót lòng thương!                              Mệnh bạc hồn oan lỡ sắc hương!

Chìm đắm mưa rơi rụng sắc hương,                              Đá vàng rơi nát mộng lòng vương,

Đàn lạnh phiếm sầu son phấn lỡ.                                     Đắm chìm trách phận xuân buồn tủi.

Duyên hờn lược trách tủi đời gương!                              Dang dở thân vùi rữa khói sương!

* * *                                                                                 * * *

Đá vàng nguyệt khuất mờ mây gió!                                Đàn rũ phiếm sầu mây khuất nguyệt !

Liễu rũ buồn thân phận khói sương,                               Duyên hờn lược khóc thảm đời gương,

Dang dở mộng vùi xuân rữa nát.                                    Gió mưa mờ lạnh tình son phấn.

Trang đài thảm lệ  khóc tình vương!                              Rụng liễu đài trang, lệ xót thương!

Bài Tứ  Tuyệt 7:                                                            Bài Tứ Tuyệt 8:

Trang đài mệnh bạc xót lòng thương!                           Lệ thảm hồn oan khóc sắc hương !

Liễu rụng buồn thân rũ sắc hương.                                Trang đài mệnh đắm tủi đời gương,

Chìm đắm phiếm đàn son phấn lỡ.                                Mưa hờn nguyệt trách vùi xuân lược.

Mưa sầu nguyệt khuất khói mờ gương!                         Bạc phận đàn rơi lạnh khói vương!

* * *                                                                               * * *

Mây hờn mộng nát rơi vàng đá!                                    Phiếm nát sầu son buồn phấn rữa!

Dang dở xuân vùi lạnh gió sương,                                Dở dang vàng đá xót lòng thương,

Lệ thảm khóc  đời duyên phận rữa.                               Tình duyên lỡ mộng mây mờ khuất.

Hồn oan lược tủi trách tình vương!                             Liễu rụng thân chìm rũ gió sương!

DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THƯƠNG TIẾC”  SẮP XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ  BÁT CÚ.

Bài Bát Cú  1:                                                                Bài Bát Cú 2:

Liễu rụng hồn oan đắm sắc hương !                              Lệ thảm lòng thương mộng dở dang!

Thân chìm mệnh bạc xót lòng thương.                          Tình xuân sắc rữa xót hồn oan.

Lỡ duyên vàng đá hờn xuân lược,                                 Khói sương sầu trách vùi son phấn,

Vùi phận đài trang tủi mộng gương.                              Mưa gió buồn vương lỡ đá vàng.

Phiếm rũ, đàn rơi sầu trách nguyệt,                               Phận tủi gương mờ mây khuất nguyệt,

Mây mờ, khói khuất lạnh buồn sương.                          Duyên hờn lược rũ phiếm rơi đàn.

Gió mưa rữa nát  đời son phấn,                                       Khóc đời mệnh bạc chìm thân lạnh,

Dang dở khóc tình lệ thảm vương!                                Rụng nát đài hương đắm liễu trang!

Bài Bát Cú  3:                                                                 Bài Bát Cú 4:

Liễu rụng sầu xuân  đắm sắc hương !                              Sắc đắm chìm duyên mộng dở dang !

Thân chìm mệnh bạc nát lòng thương                            Đời xuân nát rữa tủi đài trang.

Lỡ duyên vàng đá buồn mưa gió                                    Phấn son lỡ phận mây hờn nguyệt,

Vùi phận đài trang lạnh khói sương                               Gương lược vùi thân phiếm trách đàn.

Phiếm rũ mờ  mây hờn mộng rữa                                    Hương khói lạnh sầu thương mệnh bạc,

Đàn rơi khuất nguyệt trách tình vương                          Gió mưa buồn thảm khóc hồn oan.

Dở dang lược tủi  đời son phấn                                       Lệ rơi lòng rũ sương mờ khuất

Xót lệ hồn oan khóc thảm gương!                                  Liễu rụng tình vương xót đá vàng !

Nhật Hồng

Nguyễn-Thanh-Vân

Leave a Reply

Click vào icon để chọn thêm vào bài thảo luận của bạn.

http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bye.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/good.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/negative.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/scratch.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wacko.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yahoo.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/heart.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/whistle3.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/yes.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/mail.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/sad.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/unsure.gif 
http://thuanan.net/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif 
 

Xem thêm : Thơ ca

realizare site web grafica personalizata | optimizare seo