Thơ: Peace

Peace

Peace…
It’s emptiness of the mind
When one dies, people cry
A cold world, one always tries
Worry free, it’s destiny

Peace…
Heart opens
No obstruction, no guards
Free flow of blood, without tar
The Mars is a future star
One will travel …
To as a destination when the earth is demolished.

Peace…
It’s a promise
Between one’s deposit
Strife is not permitted
In disharmony, one’s broken a contract
One‘s unrest

Peace…
It’s a family
One and me
Then a baby
One calls a family

Peace…
Peace is peace
Without conflict, peace means emptiness
One cannot find peace where
One calls peace

Trần Xoã

No Responses to “Thơ: Peace”

 1. xoa tran says:

  Tam dich:

  Hòa Bình “Peace”

  ‘thanh bình là một tâm hồn tự tại, không lo âu
  khi người ta chết, mọi người khóc,
  một huyệt đạo lạnh lùng chờ đợi, mà ai cũng sẽ một lần đến đó
  thế là hết âu lo, đó là chốn vĩnh hằng’

  Thanh bình là trái tim mỡ rộng
  không chấp chứa, không bảo thủ
  như giòng máu chảy không cặn bã
  sáng như sao mai
  mà người ta sẽ tìm đến khi trái đất mất nhiệt

  Thái bình là một lời hứa
  của người ta định ra
  c iến tranh hay gây hứng không thể tha
  khi sự bầt ổn bùng ra
  là người ta đã thất hứa
  cuộc sống bắt đầu khó ra

  Hòa thuận là một mái ấm gia đình
  ta và mình
  rồi con ta
  người ta gọi là một gia đình thuận hòa

  Hòa bình là Hòa bình
  không có sự bạo loạn, Hòa bình sẽ vô nghĩa
  người ta không thể xác định đựơc đâu là Hòa bình và chiến tranh,
  vì thế người ta gọi nó là Hòa bình

Leave a Reply