Posts Tagged ‘so sánh thú vị về Đàn Ông và Đàn Bà’

Hãy đọc để so sánh thú vị về Đàn Ông và Đàn Bà

Sunday, October 11th, 2009

Hãy đọc để so sánh thú vị về Đàn Ông và Đàn Bà:

– Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.

– Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

– Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.

Hà Tấn sưu tầm