Posts Tagged ‘Hình ngôi mộ của thầy Hường’

Hình ngôi mộ của thầy Hường

Friday, October 16th, 2009

Tất cả cựu giáo viên và học sinh trường thành tâm khấn bái !


Thầy Hiệu Trưởng Trần Đình Bá cùng với các thầy đang cúng trưóc bàn thờ của thầy Hường


Cựu Giáo Viên của trường đứng bên cạnh ngôi mộ của thầy Hường


Toàn thể cựu giáo viên và học sinh của trường vô cùng thương xót sự ra đi của thầy Chế Văn Hường, luôn cầu nguyện cho linh hồn của thầy sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.