Posts Tagged ‘Hình ảnh sinh hoạt 01’

Hình ảnh sinh hoạt 01

Wednesday, October 21st, 2009


Kiểm sang thăm thầy Đệ tại Úc


Cường, Kiểm và thầy Đệ tại Seattle, WA


Thầy Đệ cùng các bạn tại Seattle, WA


Thầy Đệ cùng các bạn tại Seattle, WA


Nguyễn Q. Nhơn và Đào D. Hữu


Hiền, Nhơn, Kiểm, Kha, Tải