Posts Tagged ‘Hình ảnh bãi biển Thuận An’

Hình ảnh bãi biển Thuận An

Friday, October 16th, 2009

Vọ Vọ mà chắm muối rang,
Đi mô cũng nhớ Thuận An mà về !