Posts Tagged ‘Còn Đó Chút Hồng Phai’

Còn Đó Chút Hồng Phai

Thursday, December 25th, 2014

Một giọng ca thế hệ kế tiếp
của cựu học sinh Trường Trung
Học Thuận An tên Vũ.