Posts Tagged ‘Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly’

Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

Saturday, May 9th, 2020

Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) – Khánh Ly

“Ngày mai em đi.Biển nhớ tên em gọi về.Gọi hồn liễu rũ lê thê.Gọi bờ cát trắng đêm khuya………”