PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN THÂN MẪU BẠN PHẠM KHẢ, PHẠM T MẪU…
ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI. BBT XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG
BẠN VÀ TANG QUYẾN. MONG LINH HỒN BÀ CỤ SỚM SIÊU THOÁT!

ĐỒNG KÍNH BÁI

Leave a Reply