July Puzzle

Đây là puzzle cho tháng này. Các bạn thử giải cho vui.

Puzzle được bạn Trần Tuyến gởi tới Ban Biên Tập

Leave a Reply