Hình ảnh sinh hoạt 01


Kiểm sang thăm thầy Đệ tại Úc


Cường, Kiểm và thầy Đệ tại Seattle, WA


Thầy Đệ cùng các bạn tại Seattle, WA


Thầy Đệ cùng các bạn tại Seattle, WA


Nguyễn Q. Nhơn và Đào D. Hữu


Hiền, Nhơn, Kiểm, Kha, Tải

Tags:

Leave a Reply