Hình ảnh bãi biển Thuận An

Vọ Vọ mà chắm muối rang,
Đi mô cũng nhớ Thuận An mà về !

Tags:

Leave a Reply