Học Thuộc Lòng (Bài 2)

                    TUỔI TRAI

1.-  Ta là thanh niên thế hệ

Tang bồng nặng nợ nam nhi

Tuổi trai say đời mạnh mẽ

Tình trai hẹn những chuyến đi…

2.- Ta luyện thân hình tráng kiện

Ta rèn trí, đức thanh cao

Sức trai đào sông, lấp biển

Tài trai dập tắt binh đao

3.-  Ta là thanh niên đời mới

Lòng trai nhựa sống trào dâng

Hồn trai niềm vui phơi phới

Chí trai trở ngại san bằng

4.-  Tiến lên! mở mùa kiến thiết!

 Dựng đài Dân chủ nguy nga

Bồi đắp, điểm tô đất Việt
Ngàn năm sáng chói Cộng Hòa

                            Thu Bạch

Nhơn Nguyễn (ST) (Còn tiếp)

Tags:

Leave a Reply