Giải phương trình

Giài một phương trình có hai nghiệm số nguyên dương (positive integers) a và b sao cho 2a² = 3b³.

by Vo Duc Dien

Leave a Reply