Đám Cưới Đầu Xuân

Mời các bạn thưởng thức nhạc
phẩm Đám Cưới Đầu Xuân,
tại phòng thâu Cơm Tấm Ninh
Kiều, Sacramento, CA do đôi
song ca mang tên không biết…
(Cột trụ của Ban Biên Tập)

Tags:

Leave a Reply