Còn Đó Chút Hồng Phai

Một giọng ca thế hệ kế tiếp
của cựu học sinh Trường Trung
Học Thuận An tên Vũ.

Tags:

Leave a Reply