Câu truyện về Thuận An của ký giả báo Sacramento Bee

Ký giả Stephen Magagnini của tờ báo Sacramento Bee đã đến Thuận An trong hè rồi và có những cảm nhận về quê ta. Xin đọc tiếp tại

http://www.sacbee.com/2010/09/26/3052504/vietnamese-who-fled-in-1980-seek.html

Leave a Reply