Trang chủ Tuesday, May 21st, 2019

Đố vui để học

Bài giải cho phương trình 2a² = 3b³

[ Friday, 29 January, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Giải một phương trình có hai nghiệm số nguyên dương (positive integers) a và b sao cho 2a² = 3b³. Nguyên văn là bài thi giỏi toán Canada 1978 như sau. Để bản tiếng Anh cho sinh viên nuớc ngoài search. Problem 2 of the Canadian Mathematical Olympiad 1978 Find all pairs a, b of […]

Bài giải toán Xuân 2010

[ Thursday, 28 January, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Bài toán xuân này có dùng số 2010 tức là năm mới âm lịch sắp đến

Friday the 13th

[ Saturday, 14 November, 2009 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Chứng minh rằng một năm có ít nhất một ngày và không quá ba ngày Friday the 13

Bài giải: Tìm nghiệm số

[ Friday, 13 November, 2009 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Cho n và p là hai số nguyên dương. Tìm ít nhất một nghiệm của phương trình  n³ – 18 n² + 115 n – 391  = p³ Bài giải: Bài toán này nguyên là một bài toán thi quốc tế nhưng thay vì tìm tất cả các nghiệm thì các bạn chỉ cần tìm […]

Uống bia tính tuổi

[ Tuesday, 10 November, 2009 ] [ Thảo luận bài này (9) ]

Đừng cho tôi biết tuổi của bạn; chắc chắn là bạn sẽ cho tôi biết tuổi giả. Nhưng beer Heineken

Marriage Council

[ Sunday, 11 October, 2009 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

The National Marriage Council wishes to invite n couples to form 17 discussion groups under the following conditions:
1. All members of a group must be of the same sex; i.e., they are either all male or all females.

Page 3 of 3123