Trang chủ Tuesday, May 21st, 2019

Đố vui để học

Đố vui

[ Thursday, 23 September, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Để giúp phần sôi nổi không khí giải trí sau ngày làm việc mệt nhọc, mời các bạn xem hình dưới đây và xin cho biết ý kiến của bạn ở phần Leave a Reply BBT THTA 1: Tìm xem có bao nhiêu mặt nguời trên cây này? 2. Bao nhiêu người đàn bà? 3. […]

July Puzzle

[ Wednesday, 21 July, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Đây là puzzle cho tháng này. Các bạn thử giải cho vui. Puzzle được bạn Trần Tuyến gởi tới Ban Biên Tập

Đố tính nhẩm cuối tuần

[ Sunday, 23 May, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Sorry, lại toán học boring… chán ngấy… Nhưng đã là trường học thì phải có toán… Sự thật đây là bài thi học sinh giỏi toán Australia năm 2010 vừa mới thi và được coi là một trong ba bài khó nhất nhưng sự thật bạn chỉ tính nhẩm cũng ra. Problem 6 of the […]

Những bài giải cho kỳ thi toán Hoa Kỳ 2010

[ Thursday, 29 April, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Kỳ thi giỏi toán Hoa Kỳ năm nay 2010 đã xảy ra tuần qua. Đây là những bài gỉải. Problem 1 of the United States Mathematical Olympiad 2010 Let AXYZB be a convex pentagon inscribed in a semicircle of diameter AB. Denote by P, Q, R, S the feet of the perpendiculars from Y onto […]

Bài thi toán châu Mỹ thuộc địa 1988

[ Sunday, 25 April, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Have a little spare time. Let’s do math. This problem has not been solved since 1988. Problem 1 of the IberoAmerican Mathematical Olympiad 1988 The measures of the angles of a triangle is an arithmetic progression and its altitudes is also another arithmetic progression. Prove that the triangle is equilateral. Solution by Vo Duc Dien […]

Bài thi giỏi toán Hoa Kỳ năm 1996

[ Friday, 23 April, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Problem 5 of USA Mathematical Olympiad 1996 As always it’s in English for international students to search. Triangle ABC has the following property: there is an interior point P such that ∠PAB = 10°, ∠PBA = 20°, ∠PCA = 30°, and ∠PAC = 40°. Prove that triangle ABC is isosceles. Solution by Vo Duc Dien […]

Bài thi giỏi toán Trung Quốc 2010

[ Wednesday, 07 April, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Bài thi học sinh giỏi toán Trung Quốc 2010 (Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam) Problem 1 of the China Mathematical Olympiad 2010 (Guys! Paracel islands and Spartly islands belong to the Vietnamese – Do not invade our country) by Vo Duc Dien Circle Г1 and Г2 intersect at two points A […]

Bài thi giỏi toán Canada 2010

[ Wednesday, 31 March, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Bài thi này các bạn sẽ không tìm đâu ra, ngay cả trên mạng. Một thí sinh gởi cho mình chiều nay 03/30/2010. This problem and solution you will not find anywhere yet in the web. A contestant sent it to me this afternoon for solution. Problem 2 of the Canadian Mathematical Olympiad 2010 Let […]

Weekend math problem

[ Friday, 26 March, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Bài thi học sinh giỏi toán Áo quốc 2004 Problem 3 of the Austrian Mathematical Olympiad 2004 We are given a convex quadrilateral ABCD with ∠ADC = ∠BCD > 90°. Let E be the intersection of the line AC with the line parallel to AD through B and F be the intersection of the line […]

Bài thi giỏi toán Ái Nhĩ Lan 2007

[ Saturday, 13 March, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Nhân tiện St. Patrick’s day sắp đến mình đăng một bài thi học sinh giỏi toán Ái Nhĩ Lan 2007. Problem 3 of Irish Mathematical Olympiad 2007 The point P is a fixed point on a circle and Q is a fixed point on a line. The point R is a variable point on the […]

Bài giải bài toán vô nghiệm

[ Friday, 05 February, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Problem 1 of the Canadian Mathematical Olympiad 1981 For any real number t, denote by [t] the greatest integer which is less than or equal to t. For example: [8] = 8, [pi] = 3 and [-5/ 2] = -3. Show that the equation [x] + [2x] + [4x] + [8x] + [16x] + [32x] […]

Bài Toán Xuân số 2

[ Friday, 05 February, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Chứng minh rằng tổng của bình phương của 2010 số nguyên dương liên tiếp không thể là bình phương của một số nguyên khác. by Vo Duc Dien

Bài toán vô nghiệm

[ Tuesday, 02 February, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Cho một số thực t, ký hiệu [t] ám chỉ số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng t. Ví dụ: [8] = 8, [pi] = 3 và [-5/ 2] = -3. Chứng minh rằng phương trình [x] + [2x] + [4x] + [8x] + [16x] + [32x] = 12345 vô nghiệm.

Giải bài toán Xuân 2010

[ Monday, 01 February, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Bài toán xuân này có dùng số 2010 tức là năm mới âm lịch sắp đến. Cho số N gồm có 2010 chữ số 1, cụ thể là N = 11111. . . . . . . . 111111 từ số 1 đầu đến số 1 cuối là 2010 số. Tìm số ở vị trí […]

Bài toán không gian ba chiều

[ Sunday, 31 January, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

This math problem was brought to my attention by my math Ph.D. friends. It was the first problem of the United States Mathematical Olympiad in year 1975, but until today there has been no solution posted. It’s a three dimenional geometrical problem, and is really difficult if trying to solve by using the three dimensional methods […]

Bài giải cho bài toán hình 49ers

[ Saturday, 30 January, 2010 ] [ Thảo luận bài này (0) ]

Theo lời yêu cầu của BBT, một số bài toán quốc tế và bài giải nên được đăng lên website của chúng ta để khi các học sinh thế giới search web sẽ tìm ra, và như vậy sẽ làm cho website của chúng ta được nhiều người biết đến. Bài này cũng nằm trong dạng […]

Page 2 of 3123