Cảnh xuân – Bài thơ Xuân có tám cách đọc

Bài thơ này được truyền tụng khá lâu nhưng chưa biết tên tác giả và năm sáng tác. Bài thơ làm theo thể Đường luật, bảy chữ tám câu, luật trắc vần bằng (tổng cộng 56 chữ). Bài thơ đọc ngược hay đọc xuôi đều có nghĩa và đúng niêm luật thơ Đường, còn gọi là “thuận nghịch độc”.

1. Bài thơ gốc (bài 1):
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 3 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.

4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 4 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.

5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 5 (tám câu x bốn chữ):
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.

6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 6 (tám câu x bốn chữ):

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.

7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 7 (tám câu x ba chữ):

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 8 (tám câu x ba chữ):

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.

(Sưu tầm)
TVH

Tags:

No Responses to “Cảnh xuân – Bài thơ Xuân có tám cách đọc”

 1. xuân bình says:

  Cảnh Xuân
  (Xuân Yêu)
  Thuận nghịch độc

  Đọc thuận
  ( I )
  Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
  Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

  Đọc nghịch
  ( II)
  Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
  Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sóng lặng sông chờ khách lại qua
  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thơ rượu chén đầy vơi
  Dậu trúc cành xanh biếc
  Hương xuân sắc thắm tươi
  Khách chờ sông lặng sóng
  Thuyền đợi bến đông người
  Tiếng hát đàn trầm bổng
  Bóng ai mắt mỉm cười

  Cách đọc 4
  bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Mắt ai bóng thiết tha
  Đàn hát tiếng ngân xa
  Bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sông chờ khách lại qua
  Sắc xuân hương quyện lá
  Cành trúc dậu cài hoa
  Chén rượu thơ vui thú
  Ánh xuân cảnh mến ta

  Cách đọc (5)
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Ta mến cảnh xuân
  Thú vui thơ rượu
  Hoa cài dậu trúc
  Lá quyện hương xuân
  Qua lại khách chờ
  Ngược xuôi Thuyền đợi
  Xa ngân tiếng hát
  Tha thiết bóng ai

  Cách đọc (6)
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Cười mỉm mắt ai
  Bổng trầm đàn hát
  Người đông bến đợi
  Sóng lặng sông chờ
  Tươi thắm sắc xuân
  Biếc xanh cành trúc
  Vơi đầy chén rượu
  Ngời sáng ánh xuân

  Cách đọc (7)
  Bỏ 4 từ đầu đọc thuận

  Ánh sáng ngời
  Chén đầy vơi
  Cành xanh biếc
  Sắc thắm tươi
  Sông lặng sóng
  Bến đông người
  Đàn trầm bổng
  Mắt mỉm cười

  Cách đọc (8)
  Bỏ 4 từ cuối đọc nghịch

  Bóng thiết tha
  Tiếng ngân xa
  Thuyền xuôi ngược
  Khách lại qua
  Hương quyện lá
  Dậu cài hoa
  Thơ vui thú
  Cảnh mến ta

  Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
  Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

  Cách đọc (9)
  Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
  Đọc thuận

  Ánh xuân sáng ngời
  Chén rượu đầy vơi
  Cành trúc xanh biếc
  Sắc xuân thắm tươi
  Sông chờ lặng sóng
  Bến đợi đông người
  Đàn hát trầm bổng
  Mắt ai mỉm cười

  Cách đọc (10)
  Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
  Đọc nghịch

  Bóng ai thiết tha
  Tiếng hát ngân xa
  Thuyền đợi xuôi ngược
  Khách chờ lại qua
  Hương xuân quyện lá
  Dậu trúc cài hoa
  Thơ rượu vui thú
  Cảnh xuân mến ta

  Cách đọc (11)
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc thuận

  Ánh xuân – cảnh sáng ngời
  Chén rượu thơ đầy vơi
  Cành trúc dậu xanh biếc
  Sắc xuân hương thắm tươi
  Sông chờ khách lặng sóng
  Bến đợi thuyền đông người
  Đàn hát tiếng trầm bổng
  Mắt ai – bóng miểm cười

  Cách đọc (12)
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc nghịch

  Bóng ai – mắt thiết tha
  Tiếng hát đàn ngân xa
  Thuyền đợi bến xuôi ngược
  Khách chờ sông lại qua
  Hương xuân sắc quyện lá
  Dậu trúc cành cài hoa
  Thơ rượu chén vui thú
  Cảnh xuân – ánh mến ta

  Cách đọc (13)
  Đọc theo cơ bản chéo câu
  Đọc thuận, ngược chéo câu vần
  Đọc thuận phải

  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
  Thú vui thơ rượu bến đông người
  Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
  Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
  Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Cách đọc (14)
  Đọc nghịch ,thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch trái

  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
  Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
  Người đông bến đợi hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc khách lai qua
  Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
  Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
  Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Cách đọc (15)
  Đọc nghịch, thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch phải

  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
  Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
  Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
  Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
  Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
  Hoa cài dậu trúc bến đông người
  Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

  Cách đọc (16)
  Đọc thuận, nghịch chéo câu vần
  Đọc thuận trái

  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
  Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
  Biếc xanh cành trúc thuyền xuôi ngược
  Tươi thắm sắc xuân khách lai qua
  Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
  Người đông bến đợi dậu cài hoa
  Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

  Cách đọc (17)
  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc thuận trái

  Ánh xuân ngời sáng bóng thiết tha
  Thơ vui rượu thú tiếng ngân xa
  Dậu cài cành trúc thuyền xuôi ngược
  Sắc xuân hương quyện khách lại qua
  Sông lặng sóng chờ tươi thắm lá
  Bến đông người đợi biếc xanh hoa
  Đàn trầm bổng hát đầy vơi chén
  Mắt ai cười mỉm cảnh mến ta

  Cách đọc (18)
  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc nghịch trái

  Bóng ai mắt mỉm ánh sáng ngời
  Đàn trầm hát bổng chén đầy vơi
  Bến đông thuyền đợi cành xanh biếc
  Sông lặng sóng chờ sắc thắm tươi
  Hương lá quyện xuân qua lại khách
  Dậu hoa cài trúc ngược xuôi người
  Rượu vui thơ thú xa ngân tiếng
  Ta mến cảnh xuân thiết tha cười

  Cách đọc (19)
  Lục bát đọc thuận

  Cảnh xuân ta mến ánh ngời
  Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
  Hoa cài dậu biếc sáng xanh
  Sắc xuân lá quyện thắm cành hương tươi
  Bến sông Thuyền đợi đông người
  Lại qua sóng lặng ngược xuôi khách chờ
  Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
  Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai
  (Bóng ai cười mỉm mắt thơ
  Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

  Cách đọc (20)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
  Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
  Bến sông sóng lặng đông người lại qua
  Bóng xanh dậu biếc cài hoa
  Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

  Cách đọc (21)
  Lục bát đọc thuận

  Ánh xuân ngời sáng thú vui
  Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
  Trúc xanh dậu biếc cài hoa
  Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
  Bến sông khách đợi ngược xuôi
  Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

  Cách đọc (22)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
  Ngược xuôi bến đợi người đông
  Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
  Sắc hương quyện lá biếc xanh
  Hoa cài dậu trúc thắm cành xuân tươi
  Thú vui rượu chén vơi đầy
  Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

  Cách đọc (22b)
  Lục bát tự do
  Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
  Thành bài lục bát tự do

  Bến sông cảnh đợi người đông
  Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
  Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
  Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
  Hoa cài dậu trúc bóng xanh
  Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

  Cách đọc (24)
  Lục bát tự do

  Thú vui ta mến cảnh xuân
  Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
  Dậu xanh cành biếc hoa cài
  Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
  Sông chờ sóng lặng bóng vơi
  Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
  Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
  Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn

  haythonguyen – Xuân Bình

  Góp xuân yêu & sửa lỗi tải sai
  Xin Chúc Vui

 2. haythonguyen -xb says:

  Cảnh Xuân Thuận nghịch
  (Xuân Yêu) 24 cách đọc

  Đọc thuận
  ( I )
  Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
  Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

  Đọc nghịch
  ( II)
  Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
  Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sóng lặng sông chờ khách lại qua
  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

  Cách đọc 3
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thơ rượu chén đầy vơi
  Dậu trúc cành xanh biếc
  Hương xuân sắc thắm tươi
  Khách chờ sông lặng sóng
  Thuyền đợi bến đông người
  Tiếng hát đàn trầm bổng
  Bóng ai mắt mỉm cười

  Cách đọc 4
  bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Mắt ai bóng thiết tha
  Đàn hát tiếng ngân xa
  Bến đợi Thuyền xuôi ngược
  Sông chờ khách lại qua
  Sắc xuân hương quyện lá
  Cành trúc dậu cài hoa
  Chén rượu thơ vui thú
  Ánh xuân cảnh mến ta

  Cách đọc (5)
  Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc thuận

  Ta mến cảnh xuân
  Thú vui thơ rượu
  Hoa cài dậu trúc
  Lá quyện hương xuân
  Qua lại khách chờ
  Ngược xuôi Thuyền đợi
  Xa ngân tiếng hát
  Tha thiết bóng ai

  Cách đọc (6)
  Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc nghịch

  Cười mỉm mắt ai
  Bổng trầm đàn hát
  Người đông bến đợi
  Sóng lặng sông chờ
  Tươi thắm sắc xuân
  Biếc xanh cành trúc
  Vơi đầy chén rượu
  Ngời sáng ánh xuân

  Cách đọc (7)
  Bỏ 4 từ đầu đọc thuận

  Ánh sáng ngời
  Chén đầy vơi
  Cành xanh biếc
  Sắc thắm tươi
  Sông lặng sóng
  Bến đông người
  Đàn trầm bổng
  Mắt mỉm cười

  Cách đọc (8)
  Bỏ 4 từ cuối đọc nghịch

  Bóng thiết tha
  Tiếng ngân xa
  Thuyền xuôi ngược
  Khách lại qua
  Hương quyện lá
  Dậu cài hoa
  Thơ vui thú
  Cảnh mến ta

  Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
  Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

  Cách đọc (9)
  Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
  Đọc thuận

  Ánh xuân sáng ngời
  Chén rượu đầy vơi
  Cành trúc xanh biếc
  Sắc xuân thắm tươi
  Sông chờ lặng sóng
  Bến đợi đông người
  Đàn hát trầm bổng
  Mắt ai mỉm cười

  Cách đọc (10)
  Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
  Đọc nghịch

  Bóng ai thiết tha
  Tiếng hát ngân xa
  Thuyền đợi xuôi ngược
  Khách chờ lại qua
  Hương xuân quyện lá
  Dậu trút cài hoa
  Thơ rượu vui thú
  Cảnh xuân mến ta

  Cách đọc (11)
  Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc thuận

  Ánh xuân – cảnh sáng ngời
  Chén rượu thơ đầy vơi
  Cành trúc dậu xanh biếc
  Sắc xuân hương thắm tươi
  Sông chờ khách lặng sóng
  Bến đợi thuyền đông người
  Đàn hát tiếng trầm bổng
  Mắt ai – bóng miểm cười

  Cách đọc (12)
  Bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
  Đọc đảo từ
  Đọc nghịch

  Bóng ai – mắt thiết tha
  Tiếng hát đàn ngân xa
  Thuyền đợi bến xuôi ngược
  Khách chờ sông lại qua
  Hương xuân sắc quyện lá
  Dậu trúc cành cài hoa
  Thơ rượu chén vui thú
  Cảnh xuân – ánh mến ta

  Cách đọc (13)
  Đọc theo cơ bản chéo câu
  Đọc thuận, ngược chéo câu vần
  Đọc thuận phải

  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
  Thú vui thơ rượu bến đông người
  Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
  Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
  Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
  Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

  Cách đọc (14)
  Đọc nghịch ,thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch trái

  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
  Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
  Người đông bến đợi hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc khách lai qua
  Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
  Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
  Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

  Cách đọc (15)
  Đọc nghịch, thuận chéo câu vần
  Đọc nghịch phải

  Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
  Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
  Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
  Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
  Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
  Hoa cài dậu trúc bến đông người
  Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
  Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

  Cách đọc (16)
  Đọc thuận, nghịch chéo câu vần
  Đọc thuận trái

  Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
  Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
  Biếc xanh cành trúc thuyền xuôi ngược
  Tươi thắm sắc xuân khách lai qua
  Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
  Người đông bến đợi dậu cài hoa
  Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
  Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

  Cách đọc (17)
  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc thuận trái

  Ánh xuân ngời sáng bóng thiết tha
  Thơ vui rượu thú tiếng ngân xa
  Dậu cài cành trúc thuyền xuôi ngược
  Sắc xuân hương quyện khách lại qua
  Sông lặng sóng chờ tươi thắm lá
  Bến đông người đợi biếc xanh hoa
  Đàn trầm bổng hát đầy vơi chén
  Mắt ai cười mỉm cảnh mến ta

  Cách đọc (18)
  Đọc đứng, Đảo từ ,chéo cách câu
  Đọc nghịch trái

  Bóng ai mắt mỉm ánh sáng ngời
  Đàn trầm hát bổng chén đầy vơi
  Bến đông thuyền đợi cành xanh biếc
  Sông lặng sóng chờ sắc thắm tươi
  Hương lá quyện xuân qua lại khách
  Dậu hoa cài trúc ngược xuôi người
  Rượu vui thơ thú xa ngân tiếng
  Ta mến cảnh xuân thiết tha cười

  Cách đọc (19)
  Lục bát đọc thuận

  Cảnh xuân ta mến ánh ngời
  Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
  Hoa cài dậu biếc sáng xanh
  Sắc xuân lá quyện thắm cành hương tươi
  Bến sông Thuyền đợi đông người
  Lại qua sóng lặng ngược xuôi khách chờ
  Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
  Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai
  (Bóng ai cười mỉm mắt thơ
  Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

  Cách đọc (20)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
  Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
  Bến sông sóng lặng đông người lại qua
  Bóng xanh dậu biếc cài hoa
  Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

  Cách đọc (21)
  Lục bát đọc thuận

  Ánh xuân ngời sáng thú vui
  Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
  Trúc xanh dậu biếc cài hoa
  Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
  Bến sông khách đợi ngược xuôi
  Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

  Cách đọc (22)
  Lục bát đọc nghịch

  Mắt ai cười mỉm thiết tha
  Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
  Ngược xuôi bến đợi người đông
  Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
  Sắc hương quyện lá biếc xanh
  Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
  Thú vui rượu chén vơi đầy
  Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

  Cách đọc (22b)
  Lục bát tự do
  Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
  Thành bài lục bát tự do

  Bến sông cảnh đợi người đông
  Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
  Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
  Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
  Hoa cài dậu trúc bóng xanh
  Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
  Vơi đầy chén rượu thú vui
  Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

  Cách đọc (24)
  Lục bát tự do

  Thú vui ta mến cảnh xuân
  Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
  Dậu xanh cành biếc hoa cài
  Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
  Sông chờ sóng lặng bóng vơi
  Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
  Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
  Khách thơ tha thiết xa ngân hát đàn

  haythonguyen – Xuân Bình

  Góp xuân yêu & sửa lỗi tải sai
  Xin Chúc Vui

Leave a Reply