Around the An Duong Village! (gramps street, market, etc) – 1/22/09 – fotoken

Tags: , ,

No Responses to “Around the An Duong Village! (gramps street, market, etc) – 1/22/09 – fotoken”

  1. Lê Chí Đệ says:

    Phân ưu
    Vừa nhận đựơc tin buồn nhạc phụ của cựu học sinh Trần Thanh Hùng vừa thất lộc tại Thuận An. Thầy và gia đình chia buồn cùng tang quyến và hai Em Hùng Dòn, Nguyệ cầu hương hồn người quá cố sớm tiêu diêu miền cực lạc.
    Lê Chí Đệ và gia đình.

Leave a Reply