Archive for March, 2022

PHÂN ƯU

Wednesday, March 16th, 2022

 

Các bạn Diên, Hùng, Thọ đã đại diện cựu Thầy, Cô, và Học Sinh THTA đi phúng điếu  vòng hoa cho tang lể Ông Trương Viết Phiếu, Ba của các bạn cựu HS THTA Hiệp, Cẩm, Đàm.

Funeral_Flower_1

Funeral_Flower_2

phan_ưu_Ba_Hiep

CaoPho_Ba_Hiep