Văn Nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam Update Dec. 28th 2017

Nhóm Thiện Nguyện chúng tôi (Thuận An, Hoà Duân, An Dương, Cự Lại) xin khẩn cấp thông báo đến đồng hương 4 miền duyên hải và tất cả bằng hữu hảy hưởng ứng cùng chúng tôi tham gia buổi văn nghệ gây quỹ nhằm mục đích cứu trợ nạn nhân do cơn bão Damrey đã quyét qua miền Trung Bộ Việt Nam vừa qua, đã đưa đồng bào miền Trung vào những cảnh “Màn Trời, Chiếu Đất”. Xin tha thiết kêu gọi quí vị hảy đồng hành với chúng tôi chung tay góp chút tình nhân ái gởi về Miền Trung Thương Nhớ của quê hương ta.

Read More
up top