Archive for April, 2017

Hình Ảnh Buổi Dạ Tiệc Tân Niên Hội Ngộ

Wednesday, April 12th, 2017

 

Xin chia sẽ đêń quí hình ảnh buổi Dạ Tiệc vừa qua

MC_Huu_Xoa

BTC_Sing_3

Ve_So_1

MC_Dung_2

The_Band_1

Xe_Sing Thanh_Sing

Singing_2 Singing_1

Singing_6 Singing_5

Singing_4 Singing_3

Dieu_Hien_3
Ta_Than_Dance_2

Dancing_6 Dancing_7

Gai_Quyen_Dance Dancing_Couple_1

Bach_Husband

Dancing_2 Dancing_1

Minh_sqr Hung_Thu

Dieu_Hien_2

Xoa_Tam_1

Han_huyen

Guest_Group_4 huu_se

Guest_Group_1

Guest_Group_2

TA_Ladies_3 Ladies_look_3

Sanh_Duyet_Group1

thankyou